17 dicembre, 2007

LA BARUNISSA DI CARINILA BARUNISSA DI CARINI
di Ignazio buttitta
I
Chianci Palermu, chianci Siracusa
Carini c'e' lu luttu ad ogni casa...
cu' la purtau sta nova dulurusa
mai paci possa aviri a la so' casa...
aju la mente mia tantu cunfusa...
lu core abbunna... lu sangu stravasa.
Vurria na canzunedda rispittusa...
chiancissi la culonna a la me' casa;
la megghiu stidda chi rideva in celu,
anima senza cappottu e senza velu
La megghiu stidda di li Serafini...
povira Barunissa di Carini!...
II
Ucchiuzzi beddi di vermi manciati
ca sutta terra vurvicati siti...
tutti amici cchiu' non vi truvati,
vui sulu lu me' amuri canusciti...
Pinsati a Diu e cchiu' nun la turbati!...
Ca un journu comu idda vui sariti...
Limosina faciti e caritati
ca un jornu 'nparadisu la truvati.
III
Ciumi, muntagni, arvuli chianciti...
Suli cu Luna cchiu' nun affaciati!
La bedda Barunissa chi pirditi,
vi li dava li raj 'nnamurati!
Acidduzzi di l'aria, chi vuliti?
Lu vostru amuri 'mmatula circati!
Varcuzzi chi a sti prai lenti viniti,
li viliddi spincitili alluttati...
ed alluttati cu li lutti scuri,
ca morsi la Signura di l'amuri.
IV
Amuri, amuri, chiànciti la sditta!
Ddu gran curuzzu cchiù nun t'arrisetta...
dd'ucchiuzzi, dda vuccuzza biniditta,
o Diu! Chi mancu l'ummira nni resta!
Ma c'è lu sangu chi grida vinnitta,
russu a lu muru... e vinnitta nn'aspetta.
E c'è cu veni cu pedi di chiummu...
Chiddu chi sulu guverna lu munnu...
E c'è cu veni cu lentu cammino
ti iunci sempri, arma di Caino...!
V
Attornu a lu Casteddu di Carini,
ci passa spesso un beddu Cavaleri;
ci passa matinati e siritini,
l'ucchiuzzu a li finestri sempri teni...
giria come làpuzza 'ntra l'aprili,
n'torno a li ciuri pi cogghiri lu meli;
ed ora pi lu chianu vi cumpari,
supra d'un baju chi vola senz'ali...
ora di notti cu lu minnulino,
sintiti la so vuci a lu jardinu.
VI
Lu gigghiu finu, chi l'uduri spanni,
ammugghiateddu a li sò stessi frunni,
voli cansari l'amurusi affanni...
e a tutti sti primuri nu' rispunni;
ma dintra adduma di putenti ciamuni.
Va trasannata e tutta si confunni...
e sempri chi lu sensiu'u n'ha valuri,
ca tutti accussi' domina l'amuri.
VII
Stu ciuriddu nasciu cu l'autri ciuri...
spanpinava di marzu a pocu a pocu
aprili e maju nni godiu l'oduri...
cu lu suli di giugnu pigghiau focu;
e di tutt'uri stu gran focu adduma...
adduma di tuttùri e nun cunsuma...
stu gran focu a dù cori duna vita...
li tira appressu comu calamita.
VIII
Chi vita duci, ca nuddu la vinci,
gudirila a lu culmu di la rota!
Lu suli di lu celu, passa e 'mpinci
li stiddi ci si mettinu pi rota!
'na catinedda li curuzzi strinci,
battinu tutti dui supra 'na mota,
e la filicitá chi li dipinci
attornu, attornu d'oru e di rosa;
ma l'oru fa invidia di centu,
la rosa è bedda e frisca pi un mumentu.
IX
Lu barumi di caccia avia turnatu...
- mi sentu stancu, vogghiu arripusari -
quanno a la porta si ci ha prisintatu
un munacheddu e ci voli parrari;
tutta la notti 'nsemmula hannu statu...
la cunfidenza longa l'hannu a fari
Gesù Maria! Chi ariu 'nfuscatu
chistu di la tempesta è lu signali!
Lu munacheddu nisceva e ridia,
e lu baruni susu sdillinia.
X
Di nuvuli la luna s'ammugghiau...
lu jacabu scantatu sbulazzau;
afferra lu baruni spada ed elmu...
- vola cavaddu, fora di Palermu...
prestu, fidili, binchì notte sia,
viniti a la me spadda 'ncumpagnia.
XI
'Ncarnatedda calava la chiaria
supra la schina d'Ustica a lu mari;
la rininedda vola e ciuciulia
e s'ausa pi lu suli salutari;
ma lu spriveri cci rumpi la via,
l'ugnidda si li voli pilliccari,
timida a lu so niru s'agnunìa,
a mala pena ca si po' sarvari.
XII
Simili scantu, simili tirruri
appi la Barunissa di Carini.
Era affacciata 'nta lu so balcuni
chi si pigghiava li spassi e piaciri...
- Viu viniri la cavalleria...
chistu è mè patri chi vini pi mia...
Viu viniri 'na cavallarizza,
forsi è mè patri chi mi veni ammazza
- Signuri patri chi vinisti a fari?...
- Signura figghia, vi vinni ammazari.
XIII
- Signuri patri, accurdatimi un pocu,
quanto mi chiamu lu me confissuri!
- Avi tant'anni chi la pigghi a jocu,
ed ora vai cercannu cunfissuri?

Nessun commento: